Marbo M Stix

พอตใช้แล้วทิ้งที่น่าสนใจอีกตัวจากค่าย Salt Hub

  • มีให้เลือกทั้งหมด 12 กลิ่น
  • ปริมาณ : 600 Puffs
  • Nicotine : 2%

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้