Coil RGC RPM80

  • รับประกันของแท้ มีรหัสเช็คได้หลังกล่อง
  • ซื้อยกกล่องราคาถูกกว่า
  • 1 กล่องมี 5 ตัว
  • มีขายแยกเป็นตัว
  • ใช้กับพอต Smok RPM80 Pro

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้